....Bao giờ...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 695

…Bao giờ những đứa gian tà
Ngộ việc tán tận điêu ngoa lọc lừa
Bao giờ những đứa dư thừa
Đừng ăn trên trước đừng chừa rác rơm
Bao giờ những đứa sang thơm…

thienduong_xahoichunghia

Chôn nhau cắt rún là gì
Quê hương đất nước là chi
Buồn vui hoạn nạn mấy khi

Xưa sao yên ả lạ kỳ
Đau bịnh đói khổ tức thì gọi nhau
Chẳng phân biệt cảnh nghèo giàu
Miếng rau con cá chia nhau khi cần
Làng trên xóm dưới xa gần
Hạn khô bão táp cận thân nghĩa tình

Mà nay sao đất quê mình
Tình người bạc bẽo nỡ rình hại nhau
Giàu nghèo khoảng cách quá cao
Cướp đất oan ức lao đao dân hiền
Cũng bởi cậy chức chuyên quyền
Vơ vét nhũng nhiễu mọi miền xót xa

Bao giờ những đứa gian tà
Ngộ việc tán tận điêu ngoa lọc lừa
Bao giờ những đứa dư thừa
Đừng ăn trên trước đừng chừa rác rơm
Bao giờ những đứa sang thơm
Biết chia vải áo gạo cơm phước lành
Bao giờ những đứa lưu manh
Chán cảnh bức bách giật giành gạt dân
....

Trần Thị Tuyết Nhung