....Quyền lực....! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 935

…Quyền lực cắm đầu không phân biệt
Chủ trương tôi mọi bán nước nhà
Bất tài tham tướng đời khinh miệt
Thanh lọc nhiệm kỳ cứ nhẩn nha…

quyen_luc

Mở miệng là dân bàn dân quyết
Là dân liệu hết cả kiểm tra
"Ủy nhiệm quyền lực" ai được biết
"Ngai vàng nhất thể" đỉẻng chơi cha
Chốt thí lập lờ bao nhiêu việc
Giang sơn thay chủ chỉ có ta
Lưu danh sách sử bao oan nghiệt
Phản bội nhân dân đã rõ ra
Hạ giá bốn ngàn năm văn hiến
Hèn ngu nhục nhã đã quá đà
Quyền lực cắm đầu không phân biệt
Chủ trương tôi mọi bán nước nhà
Bất tài tham tướng đời khinh miệt
Thanh lọc nhiệm kỳ cứ nhẩn nha
"Kiểm soát quyền lực" lòi quỉ quyệt
Bầy tôi tha hóa sống bần tà
Thủ đoạn gian trá còn hành khiển
Khi nào mới hùng mạnh quốc gia

Trần Thị Tuyết Nhung