....Nhất định....! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 449

…Nhất định phải ly khai "bảng đỏ"
Tố cáo bọn ném đá giấu tay
Sở hữu toàn dân xong ngóng mõ
Gánh nợ chung dân trả miệt mài…

chunghia_congsan06

Nhất định phải ly khai "bảng đỏ"
Tố cáo đỉẻng khả ố mị dân
Cờ búa liềm xấu xa phải bỏ
Toàn chiêu trò vong bản ác nhân
Máu nhân dân xót từng giọt nhỏ
Đồng hành tìm độc lập tự thân
Phản bác Mác-Lê chuyên nhồi sọ
Trị dân bằng chính sách ngu đần

Nhất định phải ly khai "bảng đỏ"
Tố cáo trò chuyên chính lưu manh
Răm rắp theo quan thầy đầu sỏ
Dốt gian bành trướng chất háo danh
Ta đánh ta từ nhà ra ngõ
Tiêu diệt người tài đức hùng anh
Kết đỉẻng cộng theo hàng trâu chó
Hóa bần cùng xứ sở tanh banh

Nhất định phải ly khai "bảng đỏ"
Tố cáo bọn ném đá giấu tay
Sở hữu toàn dân xong ngóng mõ
Gánh nợ chung dân trả miệt mài
Đổi mới tư duy càng hóc khó
Phá sản in tiền lạm phát ngay
Đỉẻng bán nước mặt dày quá nhọ
Rõ rồi thực chất lũ tay sai

Trần Thị Tuyết Nhung