...Dân tự quyết...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 427

...Nào ngờ chỉ là đỉẻng hứa suông
Rõ sao mãi ngu không biết ngượng
Lộ mặt hèn tướng nhục mười phương
Đỉẻng phỉnh thân + thờ quân bành trướng...

dadao_trungquoc_xamluoc

Mượn danh cùng thống nhất quê hương
Lừa Thanh niên xung phong mở đường
Bần cùng chuyên đi đầu định hướng
Cả Nước Xuống Hố thật thê lương
Giải phóng rồi càng phơi nghiệp chướng
Người già trẻ nít đói trơ xương
Lao động theo nhu cầu mơ tưởng
Nợ nần trả hết kiếp tan thương
Dân ngỡ đời ấm no sung sướng
Nào ngờ chỉ là đỉẻng hứa suông
Rõ sao mãi ngu không biết ngượng
Lộ mặt hèn tướng nhục mười phương
Đỉẻng phỉnh thân + thờ quân bành trướng
Bao giờ Đất Nước được phú cường
Muốn đánh dẹp tan quân bắc bướng
Toàn dân cần khí thế Trưng Vương
Diệt đỉẻng cộng tham tàn gian tưởng
Trao quyền dân tự quyết kỷ cương
...

doanhnhan_batdongsan_vn02

Trần Thị Tuyết Nhung