....Sống như chết....! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 612

...Tòa chỉ quen thói lếu láo
Kiểu xử cho có tào lao
Tội Linh đã thấm trong máu
Làm gì mà chẳng có sao..

nguyenhuulinh06

Trịnh trọng Tòa phán hỏi câu
Tay trái Linh để ở đâu?
....
Nghĩ hoài bao đêm không thấu
Ráng coi kỹ clip thêm lâu
Chắc tay Linh để chặn hậu
Hay là chỉ để gãi đầu
Sao Tòa linh tinh hỏi ẩu
Mà không luận tội từng khâu
Đôi chối ấu dâm /dâm ấu
Có gì mà phải lo âu
Khi biết tay phải làm xấu
Tay trái chắc tưởng bợ hầu
Thì phải gỡ gạc đem giấu
"Công cụ" chắc cũng phát rầu
Liệt kê tính tội thêm sâu
"Công cụ" thế nào hở Cậu
Màu sắc đen trắng hay nâu
Có phải giống như khuyển cẩu
Kích thước thay đổi chậm mau
....
Tòa chỉ quen thói lếu láo
Kiểu xử cho có tào lao
Tội Linh đã thấm trong máu
Làm gì mà chẳng có sao
Tòa xử ráng mà thông não
Đừng phán như ở cõi cao
Luật phải công bằng lý đạo
Giả mù sa mưa trơ tráo
Vô tộị/có tội giống nhau
Trách chi lòng dân nổi bão
Để coi từ nay về sau
Một lũ lưu manh chồn cáo
Sống mà như chết Linh đau

nguyenhuulinh05

Trần Thị Tuyết Nhung