....XỬ SAO....! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 1320

”...Kết tội chi lứa cá cùng bè
Bao hết đám chủ tòa ăn khỏe
Nhởn nhơ lời chào quyết nhận ghe...”

nguyenhuulinh04


Đáng lẽ thêm tội khinh đỉẻng nhé
Linh đầu voi sao biết không nghe
Ấu dâm trọng tội sợ bóc mẽ
Hình ảnh ra đường lo phải che
Phiên tòa xử lừa dân đốt thẻ
Kết tội chi lứa cá cùng bè
Bao hết đám chủ tòa ăn khỏe
Nhởn nhơ lời chào quyết nhận ghe
....
nhận ghe = chìm xuồng

Trần Thị Tuyết Nhung