....Đểu & Vong sống...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 1160

...Thật sự bái thờ là Vong Sống
Ba Vàng tuân thủ phụng mệnh Vong...

nguyenxuanphuc_tructhaiminh

Đểu sư trấn chùa uy lồng lộng
Chùa tặc coi luật pháp trống không
Giới phép ban hành ngay tại cổng
Oan gia trái chủ nợ oan vong
A di đà Vong - Vong chất đống
Giải nghiệp cúng kính đủ vong dông
Kim chỉ nam Vong soi hành động
Dị đoan tín ngưỡng lĩnh hội đông
Siêu lợi nhuận phát trò đồng bóng
Tham nhũng tâm linh quyết góp công
Thỉnh vong chuyển nghiệp luôn hệ trọng
Tiền chuộc linh hồn được thiêng vong
....
Thật sự bái thờ là Vong Sống
Ba Vàng tuân thủ phụng mệnh Vong
....

chua_bavang04

Trần Thị Tuyết Nhung