....Chùa tặc...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 913

...Tạo lo sợ oan khiên kiếp vạ
Hù nộp tiền cúng kính xin tha
Lưu manh tôn giáo tâm chấp ngã
Đỉẻng giả bổn sư tự lòi ra...

chua_tac01

Ác ma đội lốt áo cà sa
Truyền bá công khai thói gian tà
Chạm Quốc Phật Tông môn cao cả
Làm ô danh Giáo phái Thích Ca
Kết bè hại lòng tin nhân quả
Bày thỉnh vong giải nghiệp oan gia
Tạo lo sợ oan khiên kiếp vạ
Hù nộp tiền cúng kính xin tha
Lưu manh tôn giáo tâm chấp ngã
Đỉẻng giả bổn sư tự lòi ra
Nghiệp chướng tiễn vong còn mắc đọa
Hoành hành "chùa tặc" nổi phong ba
....

chua_tac04

chua_tac03

Trần Thị Tuyết Nhung