....Cấm a...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 1296

...Cũng nhờ một lũ đỉẻng quái thai
Trước cổng còn quên không cấm đái
Văn minh khốn nạn bó hai tay...

cam_ia

Trời ơi! Còn gì đáng sợ không
Loạn cào từ ngữ giữ văn phong
"Cấm ỉ a" trước cơ quan ngay cổng
Rằng nên giấu kín tận đáy lòng

Trời ơi! Cơ quan nào ngộ ta
Thông báo bảng bự chữ in hoa
Buộc "Cấm ỉ a" độc không thể tả
Dân khinh dân càng "ỉ a" nhiều ra

Trời ơi! Đất nước có hôm nay
Cũng nhờ một lũ đỉẻng quái thai
Trước cổng còn quên không cấm đái
Văn minh khốn nạn bó hai tay

Trời ơi! Bộ mặt của cơ quan
Chỉ chực mong sớm có ngày tàn
"Cấm ỉ a" + đái vào ngay đầu đỉẻng
Là heo hay chó cũng sẵn sàng

....

Trần Thị Tuyết Nhung