....Thớt & Mặt dày...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 1901

”...Mặt dày nhìn chỉ muốn bằm
Tội lỗi táng tận bán ngầm nước non...”

mat_day01

Thớt mang ích lợi cho
đời
Mặt dày chỉ đáng cho ruồi đậu bu
Thớt hư có thể tạo tu
Mặt dày đủ nhục ngục ngu điếm hèn
Thớt khi tốt gỗ được khen
Mặt dày chỉ chực cớ chèn ép dân
Thớt vị chi cũng góp phần
Đỡ đần khi có việc cần chém băm
Mặt dày nhìn chỉ muốn bằm
Tội lỗi táng tận bán ngầm nước non
Thớt sạch thơm giúp sống còn
Mặt dày bia bắn chọi lon ghi thù
....

Trần Thị Tuyết Nhung