...Lý Thông không biết nhục!...(Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 1513

..Chực chờ chiếm công giành khen thưởng
Hèn nhục bần độc ác bất lương
Lý Thông mạng cốt của ễnh ương..

ly_thong

Từ ngày Lý Thông hóa ễnh ương
Diệt mầm chết hết lũ nhiễu nhương
Nào ngờ quỉ mặt người biến tướng
Tội ác đầy trời thật thê lương

Lý Thông tâm địa giống ễnh ương
Nuôi án có chính sách chủ trương
Chực chờ chiếm công giành khen thưởng
Hèn nhục bần độc ác bất lương

Lý Thông mạng cốt của ễnh ương
Sống dựa tiền dân đứng chật đường
Giẫm đạp đạo đức gieo nghiệp chướng
Vinh quang xây bằng xác dân thường

Trần Thị Tuyết Nhung
....
(Nhớ cô gái vô tội chết oan ức mà Lý Thông được khen thưởng!)
....