....Chống “Đỉẻng”....! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 1532

“…Chống "đỉẻng" tay không bước đường cùng
Ghê rợn tiếng đập phá ác hung
Niềm tin có "đỉẻng" tan vỡ vụn
Bán nước đợ dân cưỡng chế khùng...”

loc_hung10

Chống "đỉẻng" tay không bước đường cùng
Đau lòng trời đất khóc than chung
Độc lập - Tự do cho dân chúng
Chỉ là lời "đỉẻng" hứa mông lung

Chống "đỉẻng" tay không bước đường cùng
Chống mắt chờ ngày đỉẻng cáo chung
Chất chồng thêm oán than nghèo túng
Xuân về Tết đến đói lạnh run

Chống "đỉẻng" tay không bước đường cùng
Ghê rợn tiếng đập phá ác hung
Niềm tin có "đỉẻng" tan vỡ vụn
Bán nước đợ dân cưỡng chế khùng

Chống "đỉẻng" tay không bước đường cùng
Dấn thân liều mạng ngủ với giun
43 năm lũ "đỉẻng" nuôi tham nhũng
Lương thiện đất nào để tạm dung

loc_hung11

Trần Thị Tuyết Nhung