...Cờ sờ vờ nờ...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 1050

“…Cờ Sờ Vờ Nờ phường tiểu nhân
Thủ đoạn bất chấp bức hại dân
Chuyên hóa thân lách luồn trù dập
Những người yêu nước quyết dấn thân…”

tu_nguoi_len_khi

Cờ Sờ Vờ Nờ bọn lưu manh
Ghế cao quyền chức chẳng học hành
Rõ nhân cách ôi thiêu đốn mạt
Chiêu trò chính trị khéo nhân danh

Cờ Sờ Vờ Nờ thật đáng khinh
Phá hỏng bao thế hệ dân sinh
Thụ động bàng quan đầy khiếp nhược
Sống trong mầm sợ hãi bất bình

Cờ Sờ Vờ Nờ quá ngu si
Ti tiện dốt nát vẫn bướng lì
Chuyên chính độc tài nhồi nắn sọ
Sản phẩm tri thức vô lương tri

Cờ Sờ Vờ Nờ giống quỉ ma
Nối đuôi bám bợ lũ gian tà
Cướp đất chia lô dâng lãnh thổ
Nước mất nhà tan quá xót xa

Cờ Sờ Vờ Nờ phường tiểu nhân
Thủ đoạn bất chấp bức hại dân
Chuyên hóa thân lách luồn trù dập
Những người yêu nước quyết dấn thân

Cờ Sờ Vờ Nờ gây khổ đau
Độc lập Tự do biếm luận trào
Hạnh phúc Ấm no toàn hí họa
Mặc lòng dân oán hận trước sau

Trần Thị Tuyết Nhung