..Vẹn toàn lãnh thổ..! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 1404

“…Họa mất nước vô tay ác thú
Sao có được ngày sống an nhiên
Lòng dân sôi sục cùng tử thủ
Giữ vẹn toàn lãnh thổ thiêng liêng…”

trungcong_lanchiem_biendong

Hỡi những người Nhân danh Chính phủ
Chớ đem đất nước cấn nợ tiền
Đại biểu Quốc hội mau tỉnh ngủ
Đừng ngu thỏa hiệp bấm nút riêng
3 vùng miền Đặc khu Thủ phủ
99 năm cho thuê đúng là điên
Khác nào khiến dân ăn cám xú
Ách ngoại bang nô lệ oan khiêng
Họa mất nước vô tay ác thú
Sao có được ngày sống an nhiên
Lòng dân sôi sục cùng tử thủ
Giữ vẹn toàn lãnh thổ thiêng liêng

Trần Thị Tuyết Nhung