Quay lưng bỏ đảng (Phạm Trần)
Lượt xem: 8

”..những khuyết tật kinh niên của đảng CSVN vẫn còn và tình trạng suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã hết thuốc chữa...”

Read more