hội

.... Thiệt là...! (Bích Nguyễn)

“…Đỉẻng độc tài hóa tham đần
Chặn tiếng phản biện dấn thân kiên cường
Đỉẻng bày binh khắp chính trường
Thua người cầm viết bình thường Đoan Trang…”

Read more
....Anh Mạnh...! (Bích Nguyễn)

“…Cứu người với chuyện áo cơm
Gương đời sao đứng gần rơm dễ dàng
Nét mặt anh Mạnh bàng hoàng
Đoàn Thanh niên muốn bắt quàng hưởng công…”

 

Read more