hội

....Anh Mạnh...! (Bích Nguyễn)

“…Cứu người với chuyện áo cơm
Gương đời sao đứng gần rơm dễ dàng
Nét mặt anh Mạnh bàng hoàng
Đoàn Thanh niên muốn bắt quàng hưởng công…”

 

Read more