hội

.... Chờ...! (Bích Nguyễn)

“…Thương thân em Trần Đức Đô
Một mình chống đám bưng bô nhục hèn
Thời bình chết xác lạnh đen
Dưới tay đồng chí người quen ngậm ngùi..”

Read more