hội

Bàn về con đường công (Đỗ Ngà)

“…Chỉ riêng khâu rà soát hồ sơ tại PVN thôi thì 12 ngày chưa chắc gì đủ thời gian nói chi kết luận điều tra? Điều này chứng tỏ quy trình tố tụng đã bị Nguyễn Phú Trọng xé bỏ…”

Read more
Bàn về tẩy não (Trần Trung Đạo)

“…Để hủy diệt nền tảng đạo đức văn hóa của VNCH, trước hết phải đầu độc thành phần trí thức. Giới lãnh đạo CSVN đã tiến hành một chính sách quy mô nhằm mua chuộc, lũng đoạn, phân hóa hàng ngũ trí thức miền Nam Việt Nam…”

Read more
Băng nhóm lưu manh (Bùi Văn Thuận)

“…Biệt tài nổi bật nhất của Tùng là đâm lén và cắn đồng chí- đồng đảng. Báo chí đang lên bài ầm ỹ vụ Bùi Quốc Minh, phó Bí thư huyện Phú Riềng dùng bằng giả…

Read more