hội

....Trời ơi...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

...Trời ơi! - Xin cho ba điều ước
Cho mọi người được biết nơi này
Không khác cảnh phương Tây cực lạc
Bơ sữa "cặn thừa" mát bờ môi
Xin chia cho người dân kham khổ
Tận cùng mai một hết lầm than...

Read more