Thông báo

Tuyên bố ra mắt Đảng Dân Chủ Đa Nguyên

“…Trong nỗ lực kết hợp, phần lớn những tổ chức đều bế tắc là do người lãnh đạo được ủy nhiệm không có tinh thần phục vụ, thiếu tinh thần vị tha, mang nặng não trạng vị kỷ. Đảng Dân Chủ Đa Nguyên coi trọng tinh thần phục vụ và xem đây là một tinh thần cần thiết cho việc xây dựng con người và đất nước…”

Read more
Tuyên bố ra mắt Đảng Dân Chủ Đa Nguyên

“…Trong nỗ lực kết hợp, phần lớn những tổ chức đều bế tắc là do người lãnh đạo được ủy nhiệm không có tinh thần phục vụ, thiếu tinh thần vị tha, mang nặng não trạng vị kỷ. Đảng Dân Chủ Đa Nguyên coi trọng tinh thần phục vụ và xem đây là một tinh thần cần thiết cho việc xây dựng con người và đất nước…”

Read more
Tuyên Ngôn của Những Người Cầm Bút Tự Do

“…chúng tôi quyết định thành lập Hội Những Người Cầm Bút Tự Do, qui tụ những người cùng chí hướng và sở thích dùng ngòi bút để thay đổi thế giới. Qui tụ những con người yêu đến cháy bỏng con chữ Việt Nam của chúng ta…”

Read more
Về việc bắt giữ ông Hữu Minh Tuấn (VNTB)

‘…Những hành vi đàn áp trắng trợn của nhà cầm quyền Việt Nam không thể làm nhụt chí và càng không thể dập tắt tiếng nói tự do vì nhân quyền, vì xã hội, con người và đất nước Việt Nam cũng như sự nghiệp hòa bình thế giới…

Read more