Sổ tay

Tiêu đề Ngày xuất bản
....Lòng dân yêu mãi...! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 11 13, 2020
....Lú đại vương...! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 10 24, 2018
....Lũ đỉẻng chồn láo...! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 10 18, 2020
....Lũ quạ đen...! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 10 22, 2020
....Mắc nghẹn...! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 10 30, 2020
....Mặc niệm....! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 6 07, 2020
....Mặt chặn...! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 10 26, 2020
....Mất hay còn....! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 7 28, 2019
....Mặt nờ nàm tin...! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 11 05, 2020
....Mất Tết mất hết....! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 1 24, 2019
....Mất Tết, mất hết...! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 1 25, 2020
....Máu thù trong mắt....! (TrầnThị Tuyết Nhung) Tháng 10 04, 2018
....Miền Tây hạn mặn...! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 4 01, 2020
....Mở LON & đậy L U...! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 7 16, 2019
....Mở LON & đậy L U...! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 7 14, 2020
....Một lũ...! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 10 07, 2020
....Mưa đạn....! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 2 11, 2019
....Mưa đạn....! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 2 10, 2020
....Mùa hạ đau....! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 4 30, 2019
....Mừng năm mới...! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 1 01, 2020