Sổ tay

Tiêu đề Ngày xuất bản
....Đỉẻng & Corona...! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 2 11, 2020
....Đỉẻng chồn láo...! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 8 26, 2020
....Đỉẻng cười/Dân khóc...! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 10 16, 2020
....Đỉẻng ký sinh khốn nạn... (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 8 17, 2020
....Đỉẻng mày...! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 7 29, 2020
....Đỉẻng nhờ ơn rắn....! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 6 04, 2019
....Đỉẻng teng...! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 8 14, 2020
....Đỉẻng xơi...! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 6 17, 2020
....Điều gì đó...! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 9 15, 2020
....Đội Lu....! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 7 14, 2019
....Đội quân nô lệ...!(Bích Nguyễn) Tháng 1 11, 2021
....Đồng Tâm Đồng Khổ...! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 1 09, 2020
....Đũa thần...! (Bích Nguyễn) Tháng 1 17, 2021
....Đừng tưởng...! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 9 03, 2020
....Ê chề thiệt “quê”...! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 10 30, 2020
....Ghi ơn....! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 2 15, 2019
....Giả giả...! (Bích Nguyên) Tháng 12 05, 2020
....Giấc mơ...! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 9 21, 2020
....Giơ tay....! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 11 25, 2018
....Hãy chấm dứt...! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 9 08, 2020