Lịch sử

Nói dóc vượt chỉ tiêu (Phạm Trần)
Read more
Bài học 17/2 trong bối cảnh hiện nay (Nguyễn Anh Tuấn)

”...Tất cả những việc này đều có thể thực hiện được ngay với thể chế hiện hành. Nên nhớ là Trung Quốc, lúc kình chống Liên Xô để tìm cơ hội hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ, vẫn là một nước cộng sản. Bởi vậy, những người lãnh đạo cộng sản Việt Nam không thể lấy lý do ý thức hệ để trì hoãn thêm nữa...”

Read more
Bạo lực khủng bố dưới thời Stalin (Jonathan Brent)

‘…Chỉ có ông, Stalin, mới có thể lãnh đạo đất nước, bởi vì chỉ có ông, Stalin, mới có thể nhìn thấy kẻ thù. Chỉ có cái chết của Stalin, vào tháng 03/1953, mới cứu được nhiều người khỏi bị hủy diệt – và có lẽ là cứu cả thế giới…’

Read more