Lịch sử

Nói dóc vượt chỉ tiêu (Phạm Trần)
Read more
"Những cái nhất" của ngày 17/2/1979 (Đinh Hoàng Thắng)

‘…Kẻ thù đó ngày nay với “sức mạnh mềm” kinh tế, văn hóa, chính trị… đã/đang lôi kéo được nhiều người mang dòng máu Việt Nam nhưng vì cơ hội chính trị, tham lam quyền lực và vật chất, có nhiều người mang danh trí thức cũng bị mờ mắt, bị lú lẫn, đã vô tình hay hữu ý làm tay sai cho kẻ xâm lược đất nước mình…’

Read more
Bài học 17/2 trong bối cảnh hiện nay (Nguyễn Anh Tuấn)

”...Tất cả những việc này đều có thể thực hiện được ngay với thể chế hiện hành. Nên nhớ là Trung Quốc, lúc kình chống Liên Xô để tìm cơ hội hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ, vẫn là một nước cộng sản. Bởi vậy, những người lãnh đạo cộng sản Việt Nam không thể lấy lý do ý thức hệ để trì hoãn thêm nữa...”

Read more