Giáo dục

Trả lời Kim Huệ về tôn giáo (Trung Quang)

“…nhiều cuộc họp, tranh luận ở đất nước ta chả di đến đâu, đơn giản là chúng ta không có một nền tảng chung về mục đích, về trí tuệ, chúng ta dành chiến thắng cho kẻ to miệng nhất và có quyền được nói mà thôi…”

Read more