Sự phát triển đất nước qua thể chế dân chủ đa nguyên (Hoa Mai Nguyen)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 519

“…Đất nước Việt Nam chỉ có một cách duy nhất là vứt bỏ thể chế độc tài, đi đến dân chủ thì lúc đó VN mới có thể bước ra thế giới bên ngoài để tạo niềm tin cùng hợp tác và phát triển với các nước dân chủ trên thế giới…”

Read more