Công an Việt Nam (Hoa Mai Nguyen)

Lượt xem: 2516

Công an nhân dân
Trung thành với đảng.
Bất hiếu với dân.
Một đám bất nhân
Vô ơn bạc nghĩa.

congan_vietnam02
Công an nhân dân việt nam đàn áp biểu tình
chống giặc Tầu. Nguồn ảnh internet

Công an nhân dân
Vì đảng quên thân.
Còn dân mặc kệ
Công an nhân dân
Ăn cơm của dân..
Nhưng khoác áo đảng.

Công an nhân dân
Trung thành với đảng.
Bất hiếu với dân.
Một đám bất nhân
Vô ơn bạc nghĩa.
Chẳng chút tình người.

Những tên công an.
Bát cơm trong bụng.
Biết từ đâu ra?
Ngươi đánh Mẹ Cha.
Nói lời thô tục.

Các anh biết nhục.
Hãy phải dừng tay. 
Đừng thêm tội lỗi.
Hãy cùng nhân dân.
Dựng xây nước nhà.

Hoa Mai Nguyên
03/05/2015