TRÍ THỨC LOẠI NÀO MỚI DÁM ĐẤU TRANH CHÍNH TRỊ ?
Lượt xem: 2987

Trong những chế độ cộng sản, từ Lênin cho đến Mao Trạch Đông đều miệt thị tầng lớp trí thức và so sánh họ như thứ phóng uế của xã hội. Khi chiếm được chính quyền, hạng người đầu tiên bị trừ khử là tầng lớp trí thức.

Read more