Siêu thực dân đa cực (BS Nguyễn Đan Quế)
Hoa Mai Nguyen
Lượt xem: 970

“…Đây là lần đầu tiên trong lịch sử loài người, cộng hưởng và giao thoa xảy ra cùng một lúc báo hiệu sự ra đời của nền văn minh mới Nhân Bản. Dĩ nhiên, khó khăn là ghê gớm, nhưng hấp dẫn cũng lắm trên bước đường khai phá…”

Read more
Một nền nông nghiệp thất bại (Đỗ Ngà)
Hoa Mai Nguyen
Lượt xem: 1091

“…Tại một đất nước có đến 60% dân số làm nông nghiệp mà không cho ra được nông sản sạch. Cho nên thị trường nông sản sạch nhường sân chơi cho nông sản nhập, đây là thất bại thê thảm của ngành nông nghiệp nước nhà…”

Read more