Ban Biên Tập

Lượt xem: 60522

ban_bien_tap

Ban Biên Tập Thông Luận gồm những thành viên sau đây:

1- Chủ nhiệm: Trọng Khiêm

2- Việt Tiến

3- Dương Thành Tân

4- Huỳnh Tâm

5- Trọng Đạt

6- Trần Thị Tuyết Nhung

6- Nguyễn Gia Thưởng