Cứ đem lòng ''vua'' đo vận nước (HK)
Lượt xem: 302

“…lấy lịch sử ra để yêu cầu “kiên quyết hành động” để loại bỏ “những kẻ đó”, thì e rằng đó không phải là tầm vóc của một người từng là chính khách cấp nguyên thủ…”

Read more