Bài ca quân đội quốc gia (Hồ Chí Minh)

Chọn cỡ chữ

“…Hay vì chút lợi cỏn con,
Cái
sổ hưu trí, cái lon đù đì
Nhắm vào dân bắn, bắn đi,
Kể chi nhân nghĩa kể chi giống nòi?...”

 

 

Bài ca quân đội quốc gia

Hai tay cầm khẩu súng dài,

Ngắm đi ngắm lại bắn ai thế này?

- Bắn vào bè lũ tay sai,

Lũ bán nước, lũ đoạ đày dân ta;

Lũ không yêu trẻ, kính già,

Lũ cướp đất, lũ phá nhà xôn xao;

Lũ đòi phí nặng, thuế cao,

Lũ chuyên khủng bố đồng bào Việt Nam.

Bắn được chúng, chết cũng cam,

Vì mình dù chết, nước Nam vẫn còn.

Hay vì chút lợi cỏn con,

Cái sổ hưu trí, cái lon đù đì

Nhắm vào dân bắn, bắn đi,

Kể chi nhân nghĩa kể chi giống nòi?

Quân đội quốc gia ta ơi!

Chúng ta cùng giống cùng nòi Việt Nam.

Việc chi lợi nước thì làm,

Cứu dân, cứu nước, há cam kém người?

Trong tay đã sẵn súng rồi,

Quyết quay bắn lũ tay sai mới đành.

Tiếng thơm sẽ tạc sử xanh,

"Quân đội vì dân" (*) rạng danh muôn đời!

Hồ Chí Minh

(Ca binh lính)

Vũ Thế Phan sưu tầm

(*) Tên gọi “Quân đội Nhân dân”  là do cố CT Hồ Chí Minh đặt với ý nghĩa “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân phục vụ”, cũng hàm nghĩa là “dân vi qúy, xã tắc thứ chi, đảng vi khinh”.

Phụ lục:

Không thể chấp nhận quan điểm “Quốc gia hóa quân đội”

Trung tướng Gs-Ts Nguyễn Tiến Bình

QĐND - Chủ Nhật, 23/12/2012, 23:10 (GMT+7)

Trích: [“Từ những bài học sâu sắc được đúc kết trong thực tiễn, trước những diễn biến phức tạp của tình hình và sự phát triển của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc XHCN trong thời kỳ mới, với bản lĩnh và trí tuệ được tôi luyện và kiểm nghiệm nghiêm ngặt trong đấu tranh cách mạng, chúng ta không thể chấp nhận quan điểm “quốc gia hóa quân đội”; trái lại càng phải đặc biệt coi trọng giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Đây là một vấn đề chiến lược và mang tính cấp thiết, không chỉ có ý nghĩa quyết định đối với sức mạnh chiến đấu của quân đội, mà còn liên quan trực tiếp đến sự an nguy của đất nước và sự sống còn của chế độ XHCN.”]

Thêm bình luận

Để gởi lời bình đi các bạn ghép hình vào đúng khuôn ở dưới, rồi bấm "GỞI" thì lời bình sẽ đến tay admin. Mời các bạn thoải mái viết còm.Các bạn kết hợp hình cho ăn khớp vơi hình hiển thị