Trở lại thời kỳ Hồng hơn Chuyên (Người Buôn Gió)
Lượt xem: 284

“…Những sự bổ nhiệm trái ngang này cho thấy khẳng định về phe phái Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm lãnh đạo mới không phải chú trọng tới việc chuyên môn để phát triển, mục đích chỉ nhằm kiểm soát những địa bàn, những nơi có nguồn tiền khổng lồ vào trong tay của phe mình…”

Read more
Thay đổi duy cải biến nhận thức (Luân Lê)
Lượt xem: 141

“…khi còn là sinh viên luật, tôi đã định viết một tiểu luận khoa học về chủ nghĩa xã hội trong thực tế. Tôi đã sưu tập các loại sách, báo, đặc biệt là khá cổ và hiếm, để sẽ tạo nên một chiếc gương soi vào hình hài của chủ nghĩa không tưởng và vô định ấy...”

Read more