Dậy đi... ( Hoa Mai Nguyên)
Hoa Mai Nguyen
Lượt xem: 295

Chần chừ chi mà sao không đứng dậy.
Cá đã chết biển xanh nay ô nhiễm.
Hãy đứng lên nếu ta là người Việt.
Quyết đấu tranh chống bọn giặc nhà.

Read more