Ban Biên Tập

Lượt xem: 52197

ban_bien_tap

Ban Biên Tập Thông Luận gồm những thành viên sau đây:

1- Chủ nhiệm: Trọng Khiêm

2- Hoa Mai Nguyên

3- Dương Thành Tân

4- Huỳnh Tâm

5- Phan Bá Việt

6- Nguyễn Gia Thưởng